Baterie kondensatorów BK przeznaczone są do kompensacji globalnej indukcyjnej mocy biernej (poprawy współczynnika mocy cosφ) w sieciach niskiego napięcia w zakładach przemysłowych lub oddziałowych stacjach. Dzięki zastosowaniu w procesie kompensacji nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej RMB, bateria automatycznie dostosowuje moc załączanych kondensatorów do potrzeb sieci tak, aby utrzymać stałą wymaganą wartość cosφ. rozdzielnie elektryczne

Co to jest moc bierna i dlaczego należy ją kompensować?

Energia w ogólnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu.
W obwodach prądu trójfazowego występują 3 rodzaje mocy:

1. Moc czynna - jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną
2. Moc bierna - jest to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę.

W zależności od odbiornika wyróżniamy:
energię bierną indukcyjną związaną z elementami indukcyjnymi np. silniki, piece indukcyjne,
energię bierną pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.

Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.

3. Moc pozorna - geometryczna suma mocy czynnej i biernej.
Miarą wykorzystania energii jest współczynnik mocy cosφ.


Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii
na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej.
Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami energii elektrycznej.
W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla każdego zakładu,
wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego - tgj, która zawiera się najczęściej w przedziale 0,2 - 0,4.
Utrzymanie zadanego tg(fi) pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną,
natomiast przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną.

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tgj.
Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej, zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy,
poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.